การจดทะเบียนรับรองบุตรทำอย่างไร

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อเกิดการคลอดบุตรออกมา บุตรผู้นั้นจะถือว่า เป็นบุตรด้วยชอบตามกฎหมายของผู้เป็นมารดาเพียงฝ่ายเดียว แต่กฎหมายก็เปิดโอกาสและอนุญาตให้ฝ่ายชายมีการจดทะเบียนรับรองบุตรได้

เมื่อจดทะเบียนการรับรองบุตรแล้วบุตรก็จะถือว่าเป็นบุตรด้วยชอบตามกฎหมายของผู้เป็นบิดาด้วยเช่นกัน นับตั้งแต่วันที่ทำการจดทะเบียน หรือในกรณีที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือโดยคำพิพากษาของศาลจะถือว่าเด็กผู้นั้นเป็นบุตรของฝ่ายชายผู้เป็นบิดาแต่เพียงผู้เดียว แบ่งออกเป็นสองวิธีคือ

  1. การรับรองบุตรด้วยความสมัคใจของผู้เป็นบิดา  –  ก่อนอื่นบิดามารดาต้องเดินทางไปยังสำนักงานเขตอำเภอ กิ่งอำเภอ สถานทูต หรือสถานกงสุลในประเทศไทยทุกๆแห่งๆ  แต่อายุของบิดาและมารดาต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี ถ้ามารดาไม่ได้ไปทำการจดทะเบียนด้วยทางนายทะเบียนจะส่งหนังสือไปให้มารดามาเซนต์ยินยอมภายใน 60 วัน ถ้าพ้น 60 วันนี้แล้วจะถือว่ามารดาไม่ให้ความยินยอม
  2. ตามคำภิพากษาของศาล –  บิดา มารดา หรือบุตร หรือผู้ใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย หากมีความต้องการจะให้มีการรับรองบุตร แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะเกิดจากบางฝ่ายไม่ยินยอมหรือไมเห็นด้วย ก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลให้ทำการพิพากษาเพื่อให้มีการรับรองบุตร

You may also like