การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลควรทำอย่างไร

หลักเกรณ์ในการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ประการแรกคือ ต้องไม่พ้อง หรือมีความมุ่งหมายให้เหมือนกับพระปรมาภิไธยในพระนามของพระราชินีหรือพระราชทินนาม ,  ต้องไม่มีความหมายที่หยาบคาย และต้องไม่มีคำหยาบคาย , ต้องไม่มีเจตนนาที่ทุจริต

ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศกดิ์ หรือผู้ที่เคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ แต่ออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยไม่ได้ถูกถอดถอน สามารถใช้ราชทินนามบรรดาสํกดิ์นั้นๆได้ โดยเป็นชื่อตัว หรือชื่อรองก็ได้  ,  ผู้ที่ไม่เคยมีรายชื่อรองมากกก่อน สามารถขอตั้งชื่อรองก่อนได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าวันไหนมาขอเปลี่ยนชื่อรองเมื่อไหร่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเลย และบัตรประชาชน จากนั้นก็ไปทำการยื่นเรื่องติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ โดยการกรอกคำขอที่ แบบ ช.1  จากนั้นทางนายอำเภอก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกทีหนึ่ง

เมื่อเห็นว่าโอเคแล้วเป็นไปตามหลักเกรณ์ทางนายอำเภอก็จะออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือรับรองก็ให้ไปขอแก้ไขรายชื่อต่างๆทั้งในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และอื่นๆ

You may also like