เรื่องของพินัยกรรมทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง

การทำพินัยกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะรู้และศึกษาไว้ เพราะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำพินัยกรรม หรือต้องมีเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรม ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพินัยกรรมต่างๆนี้อาจจะเกิดเหตุที่ไท้คาดฝันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ หรือการที่คุณเป็นผู้สร้างพินัยกรรมเองถ้าทำการศึกษาไว้จะได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณเสียชีวิตลง

แต่สำหรับคนไทยอย่างเราๆแล้วอาจจะมองว่าการทำพินัยกรรมเป็นการแช่งให้ตัวเอง แต่ถ้าลองมองอีนัยหนึ่งการทำพินัยกรรมเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือว่า เป็นการวางแผนในอนาคต จะได้ไม่ต้องมีการขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นฝ่ายมีส่วนได้ส่วนเสียในพินัยกรรม ไม่ใช่ได้ถือว่าเป็นการแช่งตัวเอง

พินัยกรรม คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ เจตนากำหนดการณ์  เผื่อตายในเรื่องของทรัพย์สิน  ที่ดิน กิจการต่างๆของผู้ที่ทำพินัยกรรม ที่ต้องทำให้เป็นพินัยกรรมก็เพราะว่าผลจากคำสั่งครั้งสุดท้ายจะได้เกิดผลบังคับตามกฎหมาย เมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยทำแบบใดแบบหนึ่งที่กฎหมายได้กำหนดไว้

เงื่อนไขในการทำพินัยกรรมก็คือ  ผู้ทำพินัยกรรมต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยบุคคลผู้นั้นต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความวิกลจริตหรือเป็นผู้ไร้ความสามารถ หลักฐานที่ต้องนำไปทำการแสดงคือ บัตรประชาชน และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีความต้องการที่จะทำพินัยกรรม

You may also like